Friday, August 19, 2011

Steinora

DSCN5520

Vi pakka sekken og la i vei innover mot Steinora i dag. Vi har vært her en gang før for noen år siden.

We packed our backpacks and went for a hike to Steinora today. We've been here before a few years ago.

DSCN5521

Turen innover mot ura byr på mye ulik natur. Tett skog som bøyer seg innover veien og skaper følelsen av en eventyrskog.

The way towards the scree goes through a lot of different scenery. Dense forest that leans towards the road and creates a 'feel' of the enchanted forest.

DSCN5522

Myr.

Marsh landscape.

DSCN5525

Smale stier langs Gumpeelva. Gumpe betyr visstnok ulv på samisk. Så da må det kanskje ha vært mye ulv i denne dalen i gamle dager...

Narrow paths along the river Gumpeelva.  "Gumpe" means wolf in sami. Så I guess there must have been lots of wolves in this valley in the old days...

DSCN5527

Oppover igjennom skogen igjen til man kommer til de første steinene.

Up through the forest again till you meet the first big rocks.


DSCN5526

Her er det bratt ned til elva og vi kan se den lange veien man har gått. Vi begynte å gå enda lenger til venster enn vi ser på bildet. En vei er det ca. 4,5 km. Så ungene har vært kjempeflinke å gå nesten 9 km!

Here it is steep down to the river and you can see the long road we have gone. We started to go even further to the left than we see in the picture. One way it is approx. 4.5 km. So the kids have been very good to walk almost 9 km!

DSCN5528

Inne i selv ura er det veldig vanskelig å gå!

It's very difficult to walk through the scree!

DSCN5530

Under siste istid var Norge dekt av tykk is. I vårt område var isen på sitt mektigste ca tusen meter tykk. Isen representerte ei enorm vekt og gjorde at jordskorpa ble trykt ned. Da isen smeltet ned, lettet vekta og jordskorpa hevet seg. Dette førte til en del bevegelser og jordskjelv. Rystelsene og jordskjelvene var årsaken til mange fjellras og dannelse av det vi i dag kaller ”steinurer”. I perioden for 10 – 11 000 år siden var det særlig stor rasaktivitet som følge av stor landheving.

Det spesielle med Steinora i Gumpedalen er at blokkene som har rast ned fjellsida, ligger oppover begge sidene av elva i dalbunnen. Steinblokkene er svært store, noen over 15 m i diameter. Blokkene kan ikke ha rullet nedover dalsida og opp på motsatt side. Mer sannsynlig er det at disse har rast ned på den 100 meter tykke isen som låg i dalbunnen på slutten av istida. Blokkene sklei på isoverflata over mot andre dalsida. Isen smeltet nå bort der den lå. Steinblokkene som hadde sklidd lengst ut på isen, ble liggende i skråningen på motsatt siden av dalen.

During the last Ice Age, Norway was covered by thick ice. In our area the ice was at its most powerful about a thousand meters thick. The ice represented a tremendous weight and pressed down ​​the earth's crust. When the ice melted down, the weight lifted and the earth's crust rose. This led to a number of movements and earthquakes. Tremors and earthquakes were the cause of many mountain landslides and the formation of what we today call  "stacks". During the period for 10 - 11 000 years ago, it was particularly large landslide activity due to extensive land rise.


The special Steinora in Gumpedalen (Gumpevalley) is that the blocks that have fallen down the mountain side, is laying up both sides of the river valley. Stone blocks are very large, some over 15 meters in diameter. The blocks can not have rolled down the valley and up the opposite side. More likely it is that they have fallen down on the 100-meter-thick ice that lay in the valley at the end of the Ice Age. The blocks slipped on the ice surface of the second valley. The ice melted away now where it lay. Stone blocks that had slipped far out on the ice, was lying on the slope on the opposite side of the valley.

DSCN5531

Dette er en av de lengste stiene laget av vedstykker som er laget på turen. Kjempefint å kunne gå hele veien uten å bli våt på føttene :)

This is one of the longest paths that are made of wood. It's great to be able to walk through those wet parts without getting your feet wet :)

DSCN5532

Godt med en matpause før vi tar fatt på den siste biten hjem.

Great with a break and lunch before we walk the last bit home.

Sunday, August 7, 2011

Bærplukking / Berry picking


Vanskelig å skjule at man har vært og plukka blåbær idag...

Hard to hide that we've been picking blueberries today...


Været har skifta og det er blitt kjøligere med kun 10 C. Lufta har ennå ikke fått den skarpe lukta av høst ennå, men den er nok like om hjørnet... Jeg ser fram til det siden det er favoritt årstiden min :) Er godt å være ute i skogen uten alle fluene.

The weather has change and it's a bit chilly with only 10 C these days. The air hasn't got that sharp, crisp smell of fall yet, but I guess it's just around the corner... I look forward to it though as it's my favourite season :) It's great to be out in the forest without all the flies.


Skogen var full av blåbær og jeg kom over et sted med mye store bær :)

The forest was full of blueberries, and I came over a path were they was big :)


Vi plukka også krøkebær. Jeg skal lage saft av dem.

We picked black crowberries to. I plan to make "saft" from it. It's a juice you mix with water.


Nå trenger jeg bare å finne energien for å renske all bæra, så jeg kan begynne å lage saft og kanskje syltetøy i morgen. Jeg skal fryse de aller største bærene som de er så vi har å lage pai av :)

No I need to find the energy to clean all the berries so I can start to make "saft" and perhaps some jam tomorrow. I'll freeze the biggest blueberries as they are so we can make pai from it :)

 Vi møtte også på et par indianere i skogen :) Jeg tror de jakta på bjørn og ulv.

We also came across some indians in the forest :) I think they were hunting bears and wolves.


Neste bær vi skal ut og plukke er tyttebær. Men de trenger noen uker til før de er modne.

The next berry to pick is lingonberries. But they need a few weeks before they are ripe.